top of page

בטיפול הסייקי שיאצו, אנחנו מאבחנים את מרידיאן הסייקי. מרידיאן הסייקי אינו מרידיאן הקיו ואינו מרידיאן הג'יטסו, אלא המרידיאן העמוק יותר אשר מכיל את מרידיאן הקיו ואת מרידיאן הג'יטסו.

מרידיאן הסייקי הוא למעשה, המרידיאן דרכו נתחבר ישירות  לסייקי הפנימי של המטופל.  בשפה הטיפולית, הסייקי הפנימי הוא כוח הריפוי הפנימי של המטופל. בדרך הלימוד והטיפול בסייקי שיאצו קיימת ההבנה העמוקה, שהמטפל אינו צריך לשנות, לתקן את מצבו של המטופל או לרפא אותו. זהו תפקידו, כוחו ומהותו של הסייקי הפנימי, כוח הריפוי הפנימי אשר דרכו נעשה תהליך הריפוי. תפקידו ויעודו של המטפל הוא להתחבר למקום הזה ולתת לתהליך הריפוי לקרות מעצמו.

איבחון מרידיאן הסייקי מתאפשר רק בחיבור למימד השלישי, שהוא מימד הסייקי. מקום זה הוא מקום של קבלה, הכלה והתבוננות ללא שפיטה. כאשר ואם נהיה בזמן האיבחון במצב תודעתי דו מימדי, סביר מאוד להניח שנאבחן ממקום של שפיטה, למשל : יין/יאנג, קיו/ גיטסו, עודף קי/ חוסר קי או אנרגיה חיובית/אנרגיה שלילית. גישה דו מימדית זו תוביל את המטפל לתודעה שיפוטית ורצון להשיג "מידע" וכתוצאה מכך האיבחון יהפוך ללוגי ו/או יתבסס על חוש המישוש(רך /קשה) או יתבסס על סימפטומים.(סימפטום X נובע מסטגניישן במרידיאן כיס המרה ועוד כמה מרידיאנים כגון כבד, כליות או טחול….)

החיבור לסייקי הפנימי מגיע ממקום של ענווה, כאשר אני אומר "ענווה" כוונתי להכלה, קבלת ה"אני", קבלה והכלה של הווית המטופל ויושר פנימי. אין כוונתי ל"ביטול עצמי" בסגנון: "מי אני? מה אני?" אגו, וכיוצא מזה. ענווה ויושר פנימי הם המאפשרים את איחוד הסייקי הפנימי של המטפל והסייקי הפנימי של המטופל.

ענווה היא ההכרה, ההבנה והאמון בעוצמת הריפוי של הסייקי הפנימי של מטופל -  אנרגיית הריפוי הפנימית של המטופל.

כדי להגיע לאיחוד של הסייקי הפנימי של המטפל עם הסייקי הפנימי של המטופל, על המטפל לעבור תהליך של התבוננות פנימית. תהליך הריפוי הוא תהליך בו מתעוררת ההכרה הפנימית של המטופל לעוצמת הריפוי של הסייקי הפנימי שלו עצמו. כאשר ההכרה הפנימית, והאיחוד  מתקיימים, הסייקי הפנימי של המטופל יתעורר ותהליך הריפוי יתחיל. המטופל ירגיש הידהוד (אקו) עדין ופנימי שזורם למקומות שונים בגוף, והסימפטום יעלם או יחלש. תהליך זה מתרחש אצל כל מטופל באופן שונה ובהתאמה אליו ולא בהתאם לציפיות ולניסיון הטיפולי של המטפל. תהליך זה שונה ממטופל אחד למשנהו למרות שהסימפטומים והתנאים יכולים להיות זהים. המטפל מזהה, מתחבר ומטפל דרך מרידיאן הסייקי, אנרגית הריפוי הפנימית של המטופל (הסייקי הפנימי) תתעורר, תתעצם והיא זו שתיצור את הריפוי הפנימי והעמוק.

בתחילת הדרך כוונת התלמיד ללמוד לטפל בשיאצו כדי לרפא ולעזור לזולת. תוך כדי תהליך הלימוד, עובר התלמיד תהליכים שיוצרים אצלו שינוי בתפיסה ועוזרים לו להעמיק את הבנותיו ולטפל באפקטיביות גדולה יותר. הגישה בה התחיל את לימודיו משתנה בטבעיות, החיבור מעמיק והדיוק מתחדד. כשאנחנו נמצאים שם, במקום של ההבנה עמוקה וזיהוי הסייקי הפנימי, כיצד נוכל לומר שאנחנו הם "המרפאים"? מתעוררת בנו הבהירות וההבנה הפנימית שתהליך הריפוי קורה יחד עם זיהוי וטיפול  במרידיאן הסייקי, עם איחוד הסייקי הפנימי של המטפל והמטופל, בזכות השפעתה של אנרגית הריפוי הפנימית של המטופל(הסייקי הפנימי). הבנה עמוקה ורחבה זו היא יושר פנימי והענווה. וברגע שאנו נכיר ונקבל עובדה זו, הכוונה תהיה ברורה יותר, האיבחון יהיה מדויק ופעולת הריפוי תהיה אפקטיבית יותר.

מודע אני לכך שרוב מטפלי השיאצו, רפואה סינית ושיטות טיפול אחרות יסכימו לדעה זו. השאלה היא האם ההתכוונות זהה, מאוחדת ובסינכרוניזציה עם דרך הטיפול?

איבחון
מרידיאנים

מרכז הסייקי שיאצו
בית ספר להכשרת מטפלים
bottom of page